Cổng thông tin Doanh nghiệp Vĩnh Phúc
Khảo sát

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Vĩnh PhúcXem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng số: 1070 phiếu

Quảng cáocongbaoLịch công tác HĐND và UBND tỉnhThư điện tử
Lượt truy cập
2,840,500
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và trái phiếu Chính phủ

Ngày 28/10/2011 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 7356/BKHĐT-TH hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Trong nội dung văn bản nêu rõ  một số nguyên tắc quản lý và phân cấp quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tuân thủ đúng quy định hiện hành về :

Quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư, gồm các dự án mới và dự án điều chỉnh quyết định đầu tư từ ngày 25 tháng 10 năm 2011 (dưới đây gọi tắt là quyết định đầu tư) trong khi chưa sửa đổi phân cấp quản lý đầu tư.

Về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ (bao gồm: các dự án mới, các dự án điều chỉnh quyết định đầu tư từ ngày 25/10/2011 và các dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 25/10/2011 nhưng chưa được bố trí vốn). Các dự án đầu tư thuộc quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư việc thẩm định dự án thực hiện theo các quy định hiện hành. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do các bộ, ngành Trung ương quản lý, các bộ, ngành Trung ương tự tổ chức thẩm định về nguồn, khả năng cân đối đảm bảo đủ vốn để hoàn thành; dự án nhóm B không quá 5 năm, nhóm C không quá 3 năm. Riêng về nguồn vốn và phần vốn Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương và trái phiếu Chính phủ bố trí cho các dự án, sau khi các bộ, ngành, địa phương thẩm định dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định bảo đảm thực hiện theo đúng các nguyên tắc, chính sách hỗ trợ đầu tư và trong khả năng cân đối vốn Ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện dự án;

Nội dung văn bản cũng nêu rõ: Đối với các dự án phê duyệt quyết định đầu tư từ ngày 25/10/2011 trở đi, trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt quyết định đầu tư, các bộ, ngành và địa phương phải gửi quyết định đầu tư về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định đầu tư của các bộ, ngành, địa phương và trong quá trình kiểm tra việc thực hiện dự án của các bộ, ngành và địa phương, nếu phát hiện quyết định đầu tư dự án hoặc việc triển khai thực hiện dự án đầu tư không đúng các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg và các quy định hiện hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến chính thức để các bộ, ngành, địa phương xem xét, điều chỉnh, sửa đổi. Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến, các bộ, ngành, địa phương không điều chỉnh, sửa đổi thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý. Đối với các dự án mới đã phê duyệt hoặc dự án có quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư trước ngày 25/10/2011, nhưng chưa khởi công hoặc chưa thực hiện phần điều chỉnh tổng mức đầu tư, trước ngày 15/11/2011 phải gửi các quyết định đầu tư về Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cho ý kiến về khả năng cân đối vốn Ngân sách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ.

Đặc biệt, từ năm 2012, không bố trí vốn ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ cho các dự án đầu tư mới hoặc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư được quy định tại khoản c, điểm 2, mục I, nếu trong hồ sơ phê duyệt dự án không có ý kiến thẩm định chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các dự án đầu tư quy định tại điểm 3, mục I của Công văn số 7356/BKHĐT-TH nếu không gửi các quyết định đầu tư về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng khẳng định: “Tất cả các dự án sử dụng vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ chỉ được thực hiện khối lượng theo mức vốn kế hoạch được giao, để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Trường hợp thật sự cần thiết phải bổ sung thêm vốn ngoài kế hoạch được giao hoặc cần điều chuyển vốn trong nội bộ ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu, phải báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn quyết định. Các bộ, ngành và địa phương tự cân đối các nguồn vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền”.

Về tổng hợp, giao kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2012, Công văn nêu rõ một số nguyên tắc để bố trí vốn đầu tư phát triển 2012 như sau:

Thực hiện theo đúng các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ vàc các quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần ưu tiên bố trí vốn đầu tư NSNN cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; giao thông; giáo dục, y tế; quốc phòng, an ninh; trong đó ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước. Bố trí vốn đầu tư NSNN cho các dự án trong từng ngành, lĩnh vực và từng chương trình bổ sung có mục tiêu  thực hiện theo trật tự ưu tiên: Các dự án hoàn thành đến 31/12/2010; các dự án hoàn thành từ  ngày 01/01/2011 đến trước ngày 31/12/2011. ưu tiên bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012 và vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện. Số vồn còn lại bố trí cho một số dự án chuyển tiếp và một số dự án mới thật sự cần thiết.

 Việc rà soát, lập danh mục các dự án chuyển tiếp đang đầu tư từ ngân sách nhà nước, căn cứ các nguyên tắc nêu tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg và văn bản hướng dẫn này, các bộ, ngành và địa phương tiến hành rà soát, lập danh mục các dự án chuyển tiếp đang được đầu tư từ NSNN, nằm trong kế hoạch đầu tư đã được duyệt, Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư hoặc trong các chương trình, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Liên quan đến việc rà soát danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ 4 năm 2012-2015 và kế hoạch năm 2012, công văn cũng chỉ rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với danh mục và mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 của từng dự án cụ thể.

Để thực hiện tốt những nội dung của Chỉ thị , Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: Các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện đúng các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg  ngày 15/102011 của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn trong văn bản này. Trước ngày 15/11/2011 các bộ, ngành, địa phương phải gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư  theo quy định tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại văn bản này.

Bộ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi để quán triệt và thực hiện đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; xử lý kịp thời các vướng mắc; xây dựng và giao kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ bảo đảm tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của Nhà nước theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                        Lê Văn Sinh
                                                       Chánh Văn Phòng - Sở KH&ĐT

0 đánh giá cho bài viết này.
Họ và tên:  (*) Email:  (*)
Mã xác nhận:  (*)   64870  
   
Bài viết liên quan khác:
Ngày  Tháng  Năm  

Vĩnh Phúc qua ảnh Vĩnh Phúc qua Ảnh

Map Vĩnh Phúc Bản đồ Vĩnh Phúc

Bố cáo Doanh nghiệpTracuucsdlbao dau thauTỉnh Vĩnh PhúcBan Xúc tiến và hỗ trợ Đầu tư tỉnh Vĩnh PhúcCổng thông tin đối thoại doanh nghiệp - chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc

CỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: 40 Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211).3862480 - Fax: (0211).3862480

E-mail: sokhdt@vinhphuc.gov.vn

Số giấy phép: 155/GP-TTĐT, cấp ngày 02/11/2009, do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Kim Khải - Giám đốc Sở KH&ĐT .

Cổng phát triển trên DotNetNuke, thực hiện bởi OrientSoft